درباره ما:

کمک به ایجادوتوسعه طرح های دانش بنیان و دانش محوردرقالب مشورت های کاربردی فن آور محور

ثبت شرکت و برند های ملی در سامانه های رسمی و بین المللی و گشایش اعتبار با تایید مراجع رسمی

بهره مندی از تخفیفات ویژه دوره های آموزش سازمان در حوزه های مختلف در سراسر کشور

توسعه فروش و صادرات محصولات داخلی درقالب بازارسازی،  بازارسنجی و بازاریابی

حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کشور بصورت حقیقی و حقوقی

حضور درکلیه رویدادهای  ملی و بین المللی مرتبط با سازمان

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید