درباره ما:

انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور با مجوز رسمی از حاکمیت وتایید وزارت کشور ایجادگشته و در قالب حمایت از تولید کننده و صادرکننده داخلی و خط فکری اقتصاد مقاومتی اقدام به ارائه خدمات ارزش  محور و صدور پروانه عضویت صنفی برای محققین، مخترعین،  مبتکرین، فناوران،  موسسات ، شرکت های دانش محور و دانش بنیان  می نماید .تحت مجوز رسمی وزارت کشور به شماره 618/1/42 الف کمیسیون ماده  10  .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید