حوادث منجر به خسارت های جانی و مالی همیشه امنیت شغلی و روحی مدیران را تهدید می کند و اگر مدیران با انواع حوادث منجر به خسارت و دلایل بروز و چالش های ناشی از این حوادث آشنا شوند و همچنین از تصمیمات صحیح جهت جبران خسارت و حمایت در هنگام حوادث مطلع شوند؛ قطعا اقدامی موثر جهت حمایت از کارفرمایان و پیمانکاران وکلیه مدیران برداشته خواهد شد.
تولید محتوای آموزشی متفاوت و متکی بر مستندات واقعی و همچنین استفاده از تجربیات استادهای با تجربه رسالت باشگاه آموزشی کارفرمایان؛مدیران و پیمانکاران ایران(کامپا) میباشد تا علاوه بر توضیح دردها نسبت به معرفی مرهم ها نیز اقدام کند که حداقل نوشدارو معرفی خدمات بیمه ای متمایز و آشنایی با راه حل های موثر در هنگام حوادث می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید