درباره ما:

بنیان چهره های ماندگار مجموعه ای است که با موضوع الگوبرداری از فرهنگ برترایرانی-اسلامی با شاخص های آموزش، پژوهش با روش برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید