درباره ما:

سازمان بین المللی برند با هدف برند سازی کالا و خدمات ملی در سطح بین المللی و ایجاد فضای رقابت پذیری در حوزه بین المللی و همچنین ارتقا برندهای ملی در جهت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشورفعالیت می نماید.این سازمان در سامانه رسمی اتحادیه اروپا به روش ثبت شرکت و برند  «نما نام ملی»  در جهت معرفی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و ایجاد فضای امن رقابت با هدف جلوگیری از تعرض برندهای خارجی در مجامع تجاری بین المللی عمل می نماید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید