مجمع مدیران ایران

    درباره ما:

    مجمع مدیران ایران در راستای اعتلای دانش فنی و مدیریتی و همچنین ارائه خدمات منحصر به فرد به مدیران با سطح بندی عضویت آنان جهت ارائه خدمات مجتمع آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی با برگزاری کلاس های آموزشی و  ایجادپروژه های علمی و پژوهشی ، برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای داخلی و خارجی تشکیل شده است.

    www.majmamodiran.ir

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید