حسابداری مدیریت استراتژیکی

 

چکیده: علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریتی محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصطلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می باشد که به وسیله مفهوم سازی حسابداری مدیریت استراتژیکی به صورت «حسابداری برای مدیریت استراتژیکی» ممکن است امکان تشخیص بهتر امکاناتش وجود داشته باشد. این مقاله، قسمتی از بررسی متن می باشد که در آن حسابداری از دیدگاه استراتژیکی توضیح داده شده است. مقدمه های بسیاری در متن حسابداری مدیریت استراتژیکی نیز دوباره در نظر گرفته شده اند. طرح ریزی مهم حسابداری مدیریت استراتژیکی به این مفهوم می باشد که جنبه های حسابداری برای مدیریت استراتژیکی از موارد مربوط به آن به عنوان متفاوت خواهد بود.
1-مقدمه
در سر مقاله ای با موضوع خاص از این مجله که به حسابداری مدیریت استراتژیکی اختصاص داده شد مشاهده کردند که هیچگونه توافق عمومی در مفهوم این اصطلاح وجود نداشت که در استفاده برای پانزده سال قبل به دنبال معرفی در متن سایموندز بوده است (1981). پانزده سال بعد،  مشاهدات بر ارزش خود باقی ماند. نظر به اینکه ما ممکن است از قبل این فقدان توافق عمومی را تاحدودی ناراحت کننده یافته باشیم، با داشتن فرصتی برای تحقیق و سهیم بودن در متن SMA در صورتحساب موقت، ما آماده ایم تا چنین عقیده ی مهمی را که نمی تواند و نباید مورد هدف هرگونه تلاشی در مذاکرات باشد، تشخیص دهیم.
همانطور که عنوان این مقاله نشان می دهد، مفاهیم زیادی وجود دارد که می تواند به SMA نسبت داده شود: بنابراین، هدف این مقاله، بررسی SMA و تعدادی از متون مربوط به تلاش برای فراهم کردن اساس نظام مندتر برای ایجاد این ایده ی جالب در سال های آتی می باشد. اهمیت این فعالیت، تشخیص شکل گیری دوباره ی SMA در زمان متعددی ظاهر شده است اما به مقدار زیادی نامعلوم باقی مانده است. همانطور که در اینجا مشخص شد، هم حسابداری و هم مدیریت استراتژیکی هر دو روش های چندرشته ای کامل می باشند که در یک روش بسیار مفید انسجام می یابد.
مقاله با به کار گرفتن بازنگری اخیر در مورد SMA شروع می شود که ما بر این باوریم که SMA هم تحول مثبت و منفی از اوایل دهه ی 1980 می باشد. این بازنگری به وسیله ی یک بحثی از دیدگاه های مختلف در مفهوم اصطلاح SMA دنبال می شود که در طول این زمان پیدایش یافته است. در بخش چهار، ما فرایند مفهوم سازی SMA را به صورت حسابداری برای مدیریت استراتژیکی به وسیله ی روش های بحث مدیریت، استراتژی و حسابداری شروع می کنیم و این را به وسیله ی بیان ایده ی مدیریت استراتژیکی در بخش پنجم ادامه می دهیم. تعدادی از مقدمات حسابداری برای مدیریت استراتژیکی در متن SMA وجود دارند که در بخش 6 توضیح داده شده اند، در حالیکه در بخش هفتم، روش طرح استراتژی کاپلان و نورتون به صورت نمونه ی بارز حسابداری برای مدیریت استراتژیکی بحث شده است.

2- حسابداری مدیریت استراتژیکی در بازنگری
در مقاله ی اخیر، لانگ فیلد اسمیت، پاسخ این سؤال را جستجو کرده اند: تا چه اندازه SMA از زمانی که این واژه در متن به وسیله ی سایموندز در سال 1981 به وجود آمده بود، پیشرفت کرده است؟ این مقاله، یک متن گسترده ای به صورت نتیجه ای از بررسی لانگ فیلد اسمیت در آنچه که SMA در بر دارد، بررسی می کند که شامل علاقه به چنین توسعه هایی می باشد.
SMA به طور گسترده ای پذیرفته نشده است و بی ارتباط با این نکته نمی باشد که با یک دامنه ی گسترده ای از روش ها مشخص شده است یا به روش های خاصی محدود شده است. اصطلاح SMA نه به خاطر گستردگی فعلی و نه به خاطر درک در عمل یا در میان برخی از محققان ادامه دارد. شواهدی وجود دارد که روش های ویژه ی SMA مانند هزینه یابی بر اساس فعالیت ممکن است به طور کلی در زمان قبلی دربر داشته باشد اما این موارد هم اکنون رو به انحطاط می باشند. احتمالاً اینطور می باشد که بررسی های بیشتر در مقدار جذب SMA ناگهان با گزارش یک افزایش در مورد قبول SMA شروع می شود. همانطور که لانگ فیلد اسمیت بیان می کند: بعد از بیست و پنج سال، ادامه بر این بحث مشکل می باشد که روزهای اولیه برای SMA می باشد که یک حسابداری دیرتر از موعد مقرر وجود دارد.
چشم اندازهای رقابتی در حسابداری مدیریت استراتژیکی
در موضوع این مجله که به گفته های تامکینز و کار  اختصاص داده شد، اینگونه اظهار نظر شد که هیچ تفاوتی درباره آنچه که این اصطلاح شامل می شود، وجود ندارد. با نگاه به گذشته ی لانگ فیلد اسمیت (2008) به طور فراوان تصدیق می شود که پیشرفت های بسیار کمی در این رابطه وجود داشته است. با این وجود، امکان تعیین سه مفهوم مجزای SMA در سی سال گذشته وجود دارد.
یک پیوند(ازدواج در بهشت)؟
اولین مفهوم SMA بر اساس تلاش های بسیاری برای عقاید پیچیده ادغام شده از متن استراتژی در حسابداری مدیریتی ایجاد شده است. یک روش درک از آنچه که این مورد را موجب می شود، برای بازگرداندن گونه شناسی آنتونی از برنامه ریزی و کنترل می باشد که قوانین حسابداران مدیریت را با کنترل مدیریتی و فعالیت های کنترل عملکردی تعریف می کند.
همه ی حسابداری مدیریت استراتژیکی
یک دیدگاه فرعی در SMA  آن می باشد که شامل دامنه ی وسیعی از روش های حسابداری مدیریتی جدید می باشد که ممکن است به خاطر هدف استراتژیکی تشخیص داده شود. چنین بررسی در لانگ فیلد اسمیت (2008) بسیار آشکار می باشد که مدیریت/ هزینه یابی بر اساس فعالیت، به صورت مثال هایی از SMA تعریف می شوند، یک پافشاری که برخی ممکن است در نپذیرفتن آن با مشکل روبرو شوند. یک مثال بارز از بررسی کم گسترده تر، در بررسی جلب روش های SMA یافت شده است که در این مجله به وسیله ی گیلدینگ، کراون و تایلز انتشار یافت. یک منطق و عقل سلیم برای این دیدگاه وجود دارد، چون بسیاری از طرفداران روش های فردی پیشنهاد می کنند که آنها بیشتر از «تشخیص استراتژیکی» درک می شوند. با این وجود، بر خلاف دو پاراگراف بحث شده در بالا، معمولاً یک تلاش محدود برای بیان آنچه که به لحاظ استراتژیکی موجب می شود، وجود دارد.
خاص بودن
اصطلاح SMA به وسیله ی سایموندز در سال 1981 برای معرفی روش حسابداری در مدیریت ایجاد شده بود. برامویچ، SMA را به صورت زیر تعریف می کند:
«پیش بینی های لازم و تحلیل های اطلاعات مالی در بازارهای محصولات شرکت ها و هزینه های رقیبان و ساختارهای هزینه و حفظ استراتژی شرکت ها و موارد مربوط به رقبا در این بازارها در تعدادی از دوره ها».
تجزیه SMA- بازدید دوباره از اصطلاحات تشکیل یافته
به دلیل فراهم کردن یک پایه ی نظام مندتر به دنبال تحقیق بیشتر در زمینه ی SMA، همانطور که به وسیله ی لانگ فیلد اسمیت پیشنهاد شده، ما براین باوریم که بررسی دوباره اصطلاحات تشکیل شده مناسب می باشد: استراتژی، مدیریت و حسابداری. در حالیکه این موارد ممکن است قدم زدن بر یک مسیر آشنا را نشان دهد. ما معتقدیم که SMA، یک روش نسبتاً جدیدی می باشد که برای تعیین استراتژی و حسابداری مدیریتی می باشد. در یک تلاش برای انتقال فرایند به جلو، ما نه با استراتژی و نه با حسابداری شروع می کنیم، بلکه با ایده ی مدیریت شروع می کنیم.
مدیریت
اعتقاد بر این باور که امکان فراهم کردن بررسی قطعی مدیریت در متن یک مقاله ای این چنین وجود دارد، نابجا می باشد. به عنوان یک نتیجه، ما فقط با یک جنبه ی ویژه و خاص مدیریت به نام مدیریت به صورت مجموعه ای فعالیت ها در نظر گرفته شده اند که با هدف اجرای اهداف خاص دنبال می شود. به جای بررسی تعریف شرح مختصر فعالیت ها که ممکن است شامل مدیریت به صورت یک روش باشد، توجه ما بر موسسات مشابه یا همفکر مدیریت می باشد.
در متون مکاتب تجاری و مدیریتی مشابه با روش تشکیل اصطلاح «مدیریت» با انواع مختلفی از صنایع آشنا می شویم که تعداد آنها در سالهای گذشته به سرعت افزایش یافته است. روش های پایه گذاری شده برای مدیریت مانند مدیریت تولید، مدیریت شخصی و مدیریت بازاریابی به وسیله ی چنین روش هایی مانند مدیریت کیفیت، تامین مدیریت متوالی، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش اجرا شده است. در اکثر موارد، این متغیرهای جدید، کم گسترده تر از متغیرهای قبلی می باشند، اگرچه ضرورتاً اهمیت کمتر در عمل وجود ندارد.
در سالهای اخیر، SMA به خاطر در ذهن متصر ساختن این روش های مختلف برای مدیریت به صورت موارد مربوط به یکدیگر از طریق مکانیسم زنجیره ی ارزش عادی می باشد. در حسابداری مدیریتی، روش شناسی مدیریت بر اساس فعالیت کاپلان و کوپر به دلیل کمک به تضمین این اعتماد توسعه یافته بود که عملکردهای مدیریتی مختلف شامل ایجاد ارزش و فعالیت ها می باشد که به روش های کارآمد انجام گرفت. با این وجود، در عمل معرفی افرادی می باشد که در مقابل چنین مقدمه چینی هایی مقاومت می کنند.
بسیاری مواقع آنچه که در افکار مدیریتی معاصر نادیده گرفته می شود، مانند این می باشد که بسیاری از این روش های مدیریتی، به ویژه روش هایی که مدت هاست پایه گذاری شده اند، قابلیت حفظ روش بارز در شرکت را از خود نشان داده است.
در ظاهر مدیریت مالی، به موازات دیگر رقیبان مانند مدیریت بازاریابی و مدیریت منابع انسانی جزو گروه حسابداری می باشد. در یک مجموعه ای از مقالات انتشار یافته در اواسط دهه ی 1980% آرمسترانگ، تسلط مدیریت مالی و به طور قابل ملاحظه ای حسابداری مدیریتی در انگلستان را بیان کرد. اساس این کار، بررسی رقابت حرفه ای برای تسلط سازمانی به وسیله ی لارسون بود که زمینه های مدیریتی را به عنوان فضایی برای رقابت بهتر مشخص کرد که امکان به خطر انداختن جستجوی روش مدیریت کارآمد دارد. چنین دیدگاه هایی موارد مربوط به مینتزبرگ را کامل می کند که بررسی 1976 از کار مدیریتی نیز به بسیاری از نگرانی ها با نفوذ شخصی توجه می کند. چنین دیدگاه هایی، امکان درک بهتر وجود مستمر روش های مدیریتی را فراهم می کند.
حسابداری
در متن SMA، اصطلاح SMA به حسابداری داخلی یا مدیریتی اشاره می کند که با اقدامات لازم برای اطلاعات حسابداری در مدیریت برای یک دامنه ای از اهداف بررسی می شود، هزینه یابی هزینه، عملکرد مدیریت مالی را با ضرورت اطلاعات برای ارزیابی سهام و اهداف مشابه فراهم کرده است.
حسابداری مدیریت به صورت یک توسعه ی اخیر، دامنه ی وسیع تری از اطلاعات را برای بسیاری از عملکردهای مدیریتی فراهم می کند. علاوه بر آن، اطلاعات کنترل مدیریتی، شامل معاملات داخلی، محاسبات عملکرد شرکت و مزایای مدیریتی می باشد. شکلی که چنین اطلاعاتی در آن انجام گرفته است، کیفی می باشد، در حالی که در مورد اطلاعات کنترل مدیریتی، این موضوع آشکار می باشد. در کل حسابداری، سهام بسیار زیاد در تجارتی که ممکن است حسابداری مدیریتی قدیمی را طراحی کند، می باشد. تغییر از حوزه ی استراتژی به حوزه ی مدیریت استراتژیکی همانطور که در بالا توضیح داده شد، برای حسابداری مدیریتی و همه ی کسانی که به آن عمل می کنند، اهمیت دارد. فرایند مدیریتی استراتژی سازمانی به مفهوم انتظارات جدید می باشد که وجود دارند.
حسابداری مدیریتی، یک عامل استراتژیکی می باشد که روش چند عملکردی را برای چالش های مدیریتی کارآمد موجب می شود. ادعاهایی که روش مدیریت مالی به کارآمدترین روش برای چالش های مدیریتی مجهز می کند، اکنون کنار گذاشته شده اند. در نتیجه، نقش حسابداری مدیریتی، برای فراهم کردن اطلاعاتی می باشد که مربوط به وظیفه ی مدیریت استراتژیکی می باشد، چون همانطور که در بالا توصیف شد، در عمل ممکن است شکل گیری های بسیار مختلفی بستگی به چگونگی تصمیم گیری مدیریت های منحصر بفرد برای دنبال کردن اهداف مشترک شان، در نظر گرفته باشند.
امکان یک مفهوم متفاوت و جدید و کامل از SMA وجود دارد که خردمندانه تر از موارد معرفی شده در آغاز مقاله می باشد. SMA اکنون به صورت شرایط اطلاعات حسابداری (مدیریتی) در حمایت از فرایند مدیریت استراتژیکی قابل تشخیص می باشد. چون شکل های بسیار ممکنی وجود دارد که فرایندها می تواند در عمل انجام گیرند، شکل های ممکن بسیاری وجود دارد که اطلاعات حسابداری لازم را ممکن است در نظر بگیرند.
تا زمانیکه عملکرد مدیریت مالی، قادر به فراهم کردن اطلاعات مفید (یا مرتبط) در حمایت از مدیریت استراتژیکی باشد، تاثیرش کاهش می یابد. به طور قابل ملاحظه ای، قابل تصور می باشد که دیگر عملکردهای مدیریتی ممکن است قادر به فراهم کردن اطلاعات حسابداری جایگزین برای این هدف، بر اساس درک و تجربه از آنچه که حسابداری ممکن است در بر داشته باشد، می باشد. در یک حوزه ای از مدیریت استراتژیکی، هیچ اعتباری وجود ندارد که اطلاعات حسابداری مدیریتی به سادگی بر اساس استفاده در زمان قبلی پذیرفته شده باشد. در نتیجه، SMA در نظر گرفته شده به صورت مدیریت استراتژیکی در بسیاری از طرح ریزی ها وجود خواهد داشت، یک نتیجه گیری مشابه که در لانگ فیلد اسمیت به دلایل مختلفی می باشد.

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید