کانون ارزیابی - آزمون سوم (DISC)

  • لطفاً کد ملی خود را بدون در نظر گرفتن صفر های سمت چپ وارد نمایید.
  • نام سازمان، موسسه و یا شرکتی که در آن مشغول به کار هستید.
  • لطفاً یک مقدار بین 1300 و 1500 را وارد نمایید .
    لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1357
  • لطفاً یک مقدار بین 1300 و 1500 را وارد نمایید .
    لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1382
  • لطفاً یک مقدار بین 80 و 200 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 50 و 200 را وارد نمایید .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید