کانون ارزیابی - آزمون دوم (W&G)

  • این فیلد اجباری نمی باشد
  • نام سازمان ، موسسه یا شرکتی که در آن مشغول به کار هستید. مثال: بانک تجارت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید