در این نوشته، نیاز برای ترکیب متدهای مدیریت ارزش طراحی معروف یعنی:گسترش کیفیت عملکرد QFD ، مهندسی ارزش VE و ارزیابی هدف TC به یک مدل واحد عنوان شده است. در پروسه های مدیریت ارزش هریک از متدها به خوبی اجرا می شوند. این متدها به منظور دست یابی به بیشترین سود از هر روش به یک مدل برنامه نویسی ریاضی ترکیب شده اند. این مدل اساساً، رضایت مشتری را برای ارزیابی هدف بهبود بخشیده است. ابزار یک برنامه نویسی اعداد صحیح مخلوط صفر- یک غیر خطی است. مدل یکپارچه ای برای ممانعت از یک راه حل غیربهینه هنگامی که روش ها با هم فعل و انفعال دارند پیشنهاد شده است. کارورز باید مطمئن باشد . یک مثال ساده طراحی اتومبیل برای نشان عملکرد مدل ، فرمول بندی حل شده است.
مقدمه:
در نظر گرفتن ارزش در پروسه های طراحی یک پیامد مهم است. بسیاری از ویژگی های یک محصول و روش تولید آن در فاز طراحی تعیین شده است. این امر توجهات کیفی را در تمامی مراحل فعالیت های طراحی تشویق میکند. بیشتر تحقیقات به این موضوع از طریق رویکردهای متفاوتی هدایت شده اند. بسیاری از نویسندگان هزینه را از طریق برنامه ریزی QFD مطالعه کرده اند، در حالی که دیگران این پروسه ها را با استفاده از روش شناسی  VE برای فعالیت های طراحی مطالعه کرده اند TC روش دیگری برای طراحی مدیریت ارزش است. تمامی سه روش سعی بر مدیریت ارزش در فاز طراحی و بنابراین رسیدن به تولید رقابتی دارند. تاثیر متممی این متدها از طریق تحقیقات بسیاری شناسایی شده است. بخصوص، کوپرواسلاج مولدر، در کتاب خود، به طور کامل تعامل بین روش TC و مهندسی ارزش را بحث کرده اند. ایشان استادانه منطقه ی بقا را برای یک محصول که شامل سه ویژگی زیر است ارائه کردند.
1-    ارزش
2-    عاملیت
3-    کیفیت
آنها چگونگی تعامل این سه فاکتور با یکدیگر و فراهم کردن ZONEبرای عملیات شرکت را بحث کردند. این قلمرو بقا در شکل 1 ارائه شده است. تعامل ارزش و عاملیت نیز توسط آنها بحث شده است. در این جا تلاشی برای ترکیب روش سوم QFD در این مجموعه ایجاد شده است. عقیده بر این است که یک مدل ریاضی ابزار ترجیحی برای این ترکیب باشد و منطقه موجه آن بدقت منطقه ی بقا را شرح می دهد.
در بخش بعد، ابتدا، توضیح مختصری از این سه روش آمده است. سپس، یک برنامه ریزی ریاضی با ترکیب تمامی این سه روش در یک روش معرفی شده است، بنابراین، دست یابی به یک نتیجه ی بهینه شده است. مثال عددی از صنعت اتومبیل مدل را همراهی خواهد کرد.
گسترش کیفیت عملکرد QFD
QFD یک مفهوم کلی است که معنی ترجمه ی نیازمندی مشتری به ویژگی تکنیکی مناسب برای هر مرحله از توسعه و تولید محصول را فراهم می کند. رویکرد ارزش به House of Qunlity  (HOQ) توسط چندین محقق مطالعه شده است این امر ابزاری را برای مدیریت ارزش در فاز طراحی فراهم می کند. رویکرد ارزش بهQFD ،با استفاده از مدل سازی ریاضی نیز موضوع مقالات متفاوتی بوده است. تمامی مقالات تجربیات موفقی را در این هنگام گزارش کرده اند.
مزایای عمده ی استفاده از QFD:
•    کمک به کمپانی برای ساختن کلیدهای جایگزینی بین آنچه تقاضای مشتری است و آنچه کمپانی توانایی تولید آن را دارد
•    QFD ارتباط موثر بین بخش های کمپانی را بهبود بخشیده و روح همکاری را ارتقا می دهد.
•    کیفیت در قله ی توجه است.
•    QFD رضایتمندی مشتری را از طریق ایجاد و اطمینان به اینکه تقاضای مشتری وارد پروسه های تولید شده است، افزایش می دهد.
•    نکات کنترل تولید مهم چشم پوشی نشده است.
•    QFD تمامی اطلاعات مورد نیاز برای توسعه ی یک محصول خوب را کنار هم جمع می کند در حالی که اطلاعات افزوده شده در طول پروسه مورد نیاز بوده اند. به علاوه، اطلاعات استفاده ی بهتری شده و سند بندی شده اند.
•    QFD زمان تولید را کوتاه می نماید. رویکرد QFD 4 ماتریکسی در شکل 2 نشان داده شده است.
مهندسی ارزش :
جامعه مهندسی ارزش را چنین تعریف می کند: کاربرد سیستماتیک تکنیک های شناخته شده، که عملکرد محصول یا سرویس را شناسایی کرده، یک ارزش پولی برای عملکرد را پایه گذاری کرده و اعتبار عملکردی ضروری را در کمترین قیمت فراهم می کند. در VE واژه عملکرد به کار محصول یا فروش بر می گردد. با استفاده از VE برای یک پروژه یا محصول می توان اطمینان داشت که تمامی جایگزین های مختلف که برای سربلندی “عملکرد” کاندید هستند در نظر گرفته شده اند. در این نوشته پیشنهاد شده است که بهترین جایگزین باید بر اساس اولویت مشتری انتخاب شود. در این مقاله، جایگزینی VE و QFD پیشنهاد شده است که معنی آن این است که جایگزین های متفاوت برای “عملکرد” مورد نیاز کافی نیست و نظر مشتری برای این جایگزین ها باید به حساب آید. این فعالیت با استفاده از تکنیک QFD اجرا شده است.
ارزیابی هدف:
برای بیش از یک دهه، ارزیابی هدف به عنوان یک ابزار مهم برای کاستن ارزش و افزایش رقابت به رسمیت شناخته شده است. پروسه های ارزیابی هدف ازطریق فرمول های مشهور آن که به قرار زیر است شناخته شده است:
سود مطلوب – ارزش هدف = ارزیابی هدف
نیازمندی های مشتری:
1.    شتاب مناسب
2.    صندلی راحت
3.    زیبایی داخلی
4.    صرفه جویی سوخت
5.    ایمنی
ویژگی های تکنیکی:
1.    عملکرد مناسب موتور
2.    ملاحظات ارگونومیک
3.    گیر بوکس مناسب
4.    ملاحظات طراحی صنعتی
5.    بر یک سستم مناسب
6.    قدرت بدنه

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید