درباره ما:

تحقق کلمه دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان به معنای حقیقی کلمه، سرمایه گذاری در طرح هاو واگذاری اعم کارها به بخش خصوصی، افزایش صادرات و بین المللی شدن شرکت ها و اختراعات. تلاش برای شکل گیری نهادهای لازم در بخش خصوصی برای مهارت افزایی، مشاوره و حمایت و تامین سرمایه برای شرکت های دانش بنیان. انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت کافه کارآفرین

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید