مدرسه کسب و کار

    درباره ما:

    گروه متخصصین ایران به منظور تربیت دانش آموزانی که در آینده به مصابح شهروندان ایرانی بتوانند با بصیرت اجتماعی در جامعه ی ایران و بین المللی برای کشور افتخار بیافرینند مدرسه کسب و کار متخصصین ایران را تاسیس کرده است.

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید